So cac so tu nhien co 7 chu so?

So cac so tu nhien co 7 chu so?

 

Có 2 cách giải
Cách 1:
Gọi số đó là abcdefg (có gạch trên đầu) với a # 0
Có 10 cs từ 0 - 9 nên có 10 cách chọn các cs b, c, d, e, f, g và 9 cách chọn a (loại 0)
Vậy số các số tự nhiên có 7 cs là: 9x10x10x10x10x10x10 = 9x10^6 = 9 000 000 (số)

Cách 2:
Số tự nhiên lớn nhất có 7 chữ số là 9 999 999
Số tự nhiên nhỏ nhất có 7 chữ số là 1 000 000
Theo công thức đối với dãy số cách đều:
số số hạng = (số cuối - số đầu) : khoảng cách + 1
Ghép số vào công thức ta có: Số các số tự nhiên có 7 chữ số là:
(9 999 999 - 1 000 000) : 1 + 1 = 9 000 000 (số)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chúc bạn học giỏi