Phát huy tiềm năng du lịch Lâm Đồng

Phát huy tiềm năng du lịch Lâm Đồng

Hạn chế và khắc phục sự trùng lặp, đơn điệu về sản phẩm du lịch, loại hình du lịch; đa dạng hóa sản phẩm du lịch, giảm thiểu tính “thời vụ” và gia tăng “vòng đời” của sản phẩm du lịch, loại hình du lịch ở Lâm Đồng là một trong những mục tiêu phát triển du lịch Lâm đồng đến năm 2020.

Theo đó Lâm Đồng sẽ đầu tư hình thành và phát triển từ 5 - 10 mô hình du lịch cộng đồng kết hợp với du lịch sinh thái theo hướng sử dụng tài nguyên là di sản văn hóa các dân tộc địa phương; mở lớp tập huấn nâng cao nhận thức, trách nhiệm và sự tham gia của cộng đồng trong việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa nhằm phát triển du lịch; mở các lớp tập huấn nghiệp vụ cho các cá nhân, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức về quyền lợi trong việc sử dụng có hiệu quả các di sản văn hóa; tổ chức học tập kinh nghiệm tại các địa phương khác trong nước; mở các lớp tập huấn nâng cao ý thức, trách nhiệm quản lý Nhà nước về di sản văn hóa và du lịch cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý Nhà nước tại các địa phương có tiềm năng phát triển du lịch ở Lâm Đồng. 

(Nguồn: lamdongtv.vn)


Phát huy tiềm năng du lịch Lâm Đồng, Phát huy tiềm năng du lịch Lâm Đồng, Phát huy tiềm năng du lịch Lâm Đồng